top of page

Legal News & Resources

Stay Informed

The Contract

הקמת חברה בע"מ, עוסק מורשה או שותפות?

July 20, 2022

כאשר מקימים עסק יש לקחת בחשבון שיקולים רבים, ביניהם, בחירת ישות משפטית כדאית לצורך יעילות העסק, מיקסום רווחים וכפיפות לחוק החברות.

שותפות- שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר שותפים המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

חברה בע"מ - ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה עסקית משותפת. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים.

הסיומת בע"מ מציינת בערבון מוגבל ומטרתה להעיד כי בעלי המניות של החברה אינם כפופים לחובותיה.

עוסק מורשה - פתיחת עוסק מורשה מתאימה לכל אדם המעוניין להיות עצמאי ולהקים עסק בישראל. בשלב הראשון פותחים תיק במע"מ (מס ערך מוסף), ובהתאם למחזור ההכנסות השנתי הצפוי קובעים את צורת ההתאגדות העסקית עבור העצמאי.

משרדנו ישמח להעניק סיוע משפטי תוך בחינה מעמיקה של אופי הפעילות העסקית, היקף מחזורים כלכליים ושיקולי מס.

משרדנו מקדם בברכה סיוע משפטי בעסקאות מקרקעין, לרבות במסגרת 'מחיר למשתכן'.

לתשומת ליבכם, טרם הוצאת אישור זכאות לתוכנית 'מחיר למשתכן', בני זוג "ידועים בציבור", נדרשים למלא טופס הצהרה בנוגע להיותם "ידועים בציבור" ולחתום עליו בפני עורך דין.

משרדנו ישמח להעניק סיוע מקצועי משפטי ראשוני בנושא הנ"ל, לרבות ביצוע כלל הבדיקות המקדימות עבורכם וכן, לייצג וללוות אתכם באופן אישי בתהליך הרכישה מול היזם.

Urban View
bottom of page