top of page
  • Writer's pictureItay Davidy, adv

מחיר למשתכן

משרדנו מקדם בברכה סיוע משפטי בעסקאות מקרקעין, לרבות במסגרת 'מחיר למשתכן'.

לתשומת ליבכם, טרם הוצאת אישור זכאות לתוכנית 'מחיר למשתכן', בני זוג "ידועים בציבור", נדרשים למלא טופס הצהרה בנוגע להיותם "ידועים בציבור" ולחתום עליו בפני עורך דין.

משרדנו ישמח להעניק סיוע מקצועי משפטי ראשוני בנושא הנ"ל, לרבות ביצוע כלל הבדיקות המקדימות עבורכם וכן, לייצג וללוות אתכם באופן אישי בתהליך הרכישה מול היזם.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

תיקון מס' 9 לחוק המכר – ורכישת דירה מקבלן

עורך דין איתי דוידי חוק מכר הדירות נועד בתכליתו להגן על הקונים בעסקאות מכר של דירות הנמכרות מידיי קבלן. מטרת החוק בעיקרה היא לצמצם את פערי הכוחות המשמעותיים שקיימים בין הקונה למוכר (הקבלן/היזם). תיקון

Comments


bottom of page