top of page
  • Itay Davidy

הקמת חברה בע"מ, עוסק מורשה או שותפות?

כאשר מקימים עסק יש לקחת בחשבון שיקולים רבים, ביניהם, בחירת ישות משפטית כדאית לצורך יעילות העסק, מיקסום רווחים וכפיפות לחוק החברות.

שותפות- שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר שותפים המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

חברה בע"מ - ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה עסקית משותפת. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים.

הסיומת בע"מ מציינת בערבון מוגבל ומטרתה להעיד כי בעלי המניות של החברה אינם כפופים לחובותיה.

עוסק מורשה - פתיחת עוסק מורשה מתאימה לכל אדם המעוניין להיות עצמאי ולהקים עסק בישראל. בשלב הראשון פותחים תיק במע"מ (מס ערך מוסף), ובהתאם למחזור ההכנסות השנתי הצפוי קובעים את צורת ההתאגדות העסקית עבור העצמאי.

משרדנו ישמח להעניק סיוע משפטי תוך בחינה מעמיקה של אופי הפעילות העסקית, היקף מחזורים כלכליים ושיקולי מס.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

תיקון מס' 9 לחוק המכר – ורכישת דירה מקבלן

עורך דין איתי דוידי חוק מכר הדירות נועד בתכליתו להגן על הקונים בעסקאות מכר של דירות הנמכרות מידיי קבלן. מטרת החוק בעיקרה היא לצמצם את פערי הכוחות המשמעותיים שקיימים בין הקונה למוכר (הקבלן/היזם). תיקון

コメント


bottom of page