top of page

הקמת חברה בע"מ

סעיף 2 לחוק החברות שכותרתו "זכות ההתאגדות" קובע כלשונו, כדלקמן: "כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור."

כאשר מקימים עסק יש לקחת בחשבון שיקולים רבים, ביניהם, בחירת ישות משפטית כדאית לצורך יעילות העסק, מיקסום רווחים וכפיפות לחוק החברות.

שותפות- שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר שותפים המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית.

חברה בע"מ - ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה עסקית משותפת. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים.

הסיומת בע"מ מציינת בערבון מוגבל ומטרתה להעיד כי בעלי המניות של החברה אינם כפופים לחובותיה.

עוסק מורשה - פתיחת עוסק מורשה מתאימה לכל אדם המעוניין להיות עצמאי ולהקים עסק בישראל. בשלב הראשון פותחים תיק במע"מ (מס ערך מוסף), ובהתאם למחזור ההכנסות השנתי הצפוי קובעים את צורת ההתאגדות העסקית עבור העצמאי.

משרדנו ישמח להעניק סיוע משפטי תוך בחינה מעמיקה של אופי הפעילות העסקית, היקף מחזורים כלכליים ושיקולי מס.

מספר מסמכים לפתיחת חברה:

טופס בקשה לרישום חברה - ובו הפרטים העיקריים לרבות כתובת החברה, מטרותיה, ההון שברשותה והאם היא מוגבלת במניות.

תקנון חברה - ובו שם החברה, מטרותיה, הון החברה הרשום, אחריות בעלי המניות וכן פירוט הקצאת המניות לבעלי המניות הראשונים. בנוסף כולל התקנון מספר הוראות כלליות בהן הנחיות מפורטות לגבי מספר בעלי המניות והדירקטורים המירבי, המניין החוקי הדרוש לאסיפה כללית ועוד.

הצהרת דירקטורים ראשונים - וכאן שימו לב: חברה חייבת במינוי דירקטור אחד לפחות. בעת הקמת חברה בע"מ, על הדירקטורים הראשונים שהתמנו לחתום על הצהרה רשמית לפיה כל אחד מהם כשיר ונכון לכהן כדירקטור.

הצהרת בעלי מניות ראשונים - בה הם חותמים על הצהרה לפיה כל אחד מהם כשיר להחזיק במניות בעת הקמת חברה בע"מ. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה - ובו פרטים ליצירת קשר ושלוש חלופות שונות לשם החברה למקרה בו השם הנבחר לא יאושר מסיבה כלשהי על ידי רשם החברות. החוק דורש כי כל אחד מן הדירקטורים הראשונים, יחתום בפני עורך דין על תצהיר כי הינו כשיר לשמש כדירקטור בחברה.

לקבלת ייעוץ משפטי ולפרטים נוספים-

18306445918018653.jpg
bottom of page